Zrealizowaliśmy dla Caritas Diecezji Sandomierskiej spot 1% podatku. Założeniem zamawiającego było uczestnictwo w spocie bohaterówy, którym fundacja chciała pomóc. Niewielkie środki na realizację i ograniczony czas wystarczyły na stworzenie prostej formy wizualnej.

Caritas-1

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym.