Określenie ‚Dolina Strugu’ nie jest ścisłym terminem geograficznym czy administracyjnym. Spopularyzowali je na początku lat 90. samorządowcy tego terenu, określając tak obszar wspólnych wówczas przedsięwzięć. Analizując sytuację społeczną i gospodarczą mikroregionu, łatwo dostrzec, iż oprócz nazwy teren ten ma wiele innych wspólnych właściwości. Integracja wokół programu rozwoju „Sami sobie” pozwoliła na pokonanie wielu ograniczeń wynikających z uwarunkowań lokalnych i profilu gospodarczego. Nastąpił istotny rozwój infrastruktury technicznej, szczególnie telekomunikacyjnej, mimo trudności powodowanych ukształtowaniem terenu. Wykorzystuje się lokalne zasoby – źródła wód mineralnych. Podjęto udaną próbę organizacji rynku zbytu dla drobnych producentów rolnych. Zahamowano negatywne tendencje migracyjne. Wiele problemów wynikających ze wspólnych uwarunkowań lokalnych czeka jednak wciąż na rozwiązanie.

źródło: http://www.dolinastrugu.pl/